Sofia 1142, 53A Graf Ignatiev str. +359 898 660201 office[a]lasto-bg.com
22.01.2021 Comments (0)

Valuation of intangible assets

Съгласно международните стандарти за оценяване към оценката на нематериални активи спадат четири основни класа дентифицируеми нематериални активи, за да подпомогне спазването на изискването за ясно дефиниране на оценявания актив и на характера на оценяваното право или участие. Тези класове са: свързани с маркетинг, свързани с клиенти или доставчици, свързани...

01.07.2020 Comments (0)

Expert appraisal of real estate

Експертна оценка на недвижими имоти При оценка на недвижими имоти се използва един от следните три подхода: Разходен подход. Основава се на изучаването на настоящите намерения на купувачите, т.е. колко е готов да плати всеки от тях за изграждане на подобен обект. В процеса се определя първоначалната стойност на...

01.07.2020 Comments (0)

Business evaluation of machines and equipment

Бизнес оценка на машини и съоръжения Машините и съоръженията са категории, които включват в себе си огромно разнообразие от обекти на движимо имущество. Kонсултирайте се с нас и ние ще извършим необходимите анализи и ще определим актуална стойност на вашето оборудване. Обикновено за основа се използват единици аналогично оборудване,...

01.07.2020 Comments (0)

Business valuation of enterprises and commercial companiesв

Бизнес оценка на цели предприятия Оценката на всеки обект на собственост представлява целенасочен процес, подчинен на определени правила и закони. Оценката на търговско предприятие представлява процес по определянето сумарната стойност на бизнеса, която зависи от стойността на материалните и нематериални активи и пасиви, ефективността от функционирането на предприятието, наличието...

01.07.2020 Comments (0)

Expert assessment of agricultural land

Експертна оценка на земеделски земи Под „земеделски земи“ се разбират всички земи попадащи в землището на дадено населено място, които не са част от пътно-транспортната мрежа и не са отредени за друг вид дейност. Те могат да бъдат обобщени, като – ниви, пасища, ливади, овощни градини, лозя и др....

Social Profile