София 1142, ул. Граф Игнатиев 53А +359 898 660201 office[a]lasto-bg.com
22.01.2021 Comments (0)

Оценка на нематериални активи

Съгласно международните стандарти за оценяване към оценката на нематериални активи спадат четири основни класа дентифицируеми нематериални активи, за да подпомогне спазването на изискването за ясно дефиниране на оценявания актив и на характера на оценяваното право или участие. Тези класове са: – свързани с маркетинг, – свързани с клиенти или...

01.07.2020 Comments (0)

Експертна оценка на недвижими имоти

Експертна оценка на недвижими имоти При оценка на недвижими имоти се използва един от следните три подхода: Разходен подход. Основава се на изучаването на настоящите намерения на купувачите, т.е. колко е готов да плати всеки от тях за изграждане на подобен обект. В процеса се определя първоначалната стойност на...

01.07.2020 Comments (0)

Бизнес оценка на машини и съоръжения

Бизнес оценка на машини и съоръжения Машините и съоръженията са категории, които включват в себе си огромно разнообразие от обекти на движимо имущество. Kонсултирайте се с нас и ние ще извършим необходимите анализи и ще определим актуална стойност на вашето оборудване. Обикновено за основа се използват единици аналогично оборудване,...

01.07.2020 Comments (0)

Бизнес оценка на предприятия и търговски дружества

Бизнес оценка на цели предприятия Оценката на всеки обект на собственост представлява целенасочен процес, подчинен на определени правила и закони. Оценката на търговско предприятие представлява процес по определянето сумарната стойност на бизнеса, която зависи от стойността на материалните и нематериални активи и пасиви, ефективността от функционирането на предприятието, наличието...

01.07.2020 Comments (0)

Експертна оценка на земеделски земи

Експертна оценка на земеделски земи Под „земеделски земи“ се разбират всички земи попадащи в землището на дадено населено място, които не са част от пътно-транспортната мрежа и не са отредени за друг вид дейност. Те могат да бъдат обобщени, като – ниви, пасища, ливади, овощни градини, лозя и др....

Social Profile