София 1142, ул. Граф Игнатиев 53А +359 898 660201 office[a]lasto-bg.com

Бизнес оценка на машини и съоръжения

Машините и съоръженията са категории, които включват в себе си огромно разнообразие от обекти на движимо имущество. Kонсултирайте се с нас и ние ще извършим необходимите анализи и ще определим актуална стойност на вашето оборудване. Обикновено за основа се използват единици аналогично оборудване, действащи на пазара. Определя се степента на изхабяване (амортизация), и икономическият потенциал при работата на оборудването.

Процедура при извършване на оценка на Машини и Съоръжения

В оценителската дейност като „машини и съоръжения“ се приемат всички видове движимо имущество, което няма културна ценност , в това число влизат всички видове производствено оборудване, всички видове моторни и безмоторни превозни средства, електронни устройства, специализирана апаратура и др., както и всички трайно прикрепени към недвижими обекти съоръжения – поточни линии, транспортни линии (кранове, подемни установки, ескалатори, асансьори, подвижни рампи и др.), обслужващи системи и инсталации (в сгради и на открито) и др.

Оценяването се основава на основните подходи за остойностяване (приходен подход, разходен подход и пазарен подход). Стойност може да бъде представена както за отделните елементи, така и за съвкупност от всички оценявани обекти, като се взима предвид вида, предназначението и възможността на отделната апаратура или машина да функционира самостоятелно.

Оценката на Машини и Съоръжения се осъществява по определен регламен. Първоначално се извършва оглед на оборудването, събират се данни за неговото актуално състояние и се отчитат индивидуалните му характеристики. След това се извършва анализ на пазара и се избира методика за оценка, в съответствие с качествата и особеностите на машините и съоръженията обект на оценка. След като се приложат оптималните техники се пристъпва към изготвяне на оценка съобразно утвърдената методология. Процеса по оценка на Машини и Съоръжения завършва с оформянето на доклад за оценка с типизирана форма и съдържание.

Необходими документи:

  • Документи, удостоверяващи правото на собственост върху активите – договори, фактури, заверена инвентарна книга;
  • Информация за: Балансова стойност, Стойност на придобиване; Година на придобиване; Паспорт на машината; Копие от голям талон при превозни средства; Фактура за закупуване.

Свържете се с нас!

Имате нужда от нашите услуги?