КОИ СМЕ НИЕ?

История и предмет на дейност на Ласто Инженеринг

Ласто Инженеринг е консултантска компания изготвяща експертни оценки с утвърдено пазарно присъствие над 15 години. Екипът ни се състои от високо квалифицирани специалисти – инженери, вещи лица към СГС с техническа експертиза, икономисти. Притежаваме международен сертификат за оценяване – REV към Европейска група на оценителите – tegova.org. Експертите в компанията са с дългогодишен опит в изготвянето на всякакъв вид експертни оценки.

Изготвяме оценки на всички видове активи за различни цели – кредитиране, покупко-продажба, счетоводни нужди, заверка на финансови отчети, сделки между свързани лица, определяне на наемни или арендни вноски, разработване на инвестиционни проекти, остойностяване на различни имуществени права, определяне на застрахователни стойности и всички други случаи, когато искате да знаете стойността на вашите активи. Притежаваме компетенции в следните направления – оценка на недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи, цели търговски предприятия и вземания, оценка на нематериални активи (интелектуална собственост, търговски марки, патенти и др.), съдебни делби, остойностяване на инвестиционни проекти, за покупко-продажби, за апортни вноски, при застраховки на имущество, при ликвидация и сливания и други.

Какво предлагаме?

Оценителски услуги във връзка с ипотечен заем, оценителски услуги за покупка на имот, делба на имот, остойностяване на инвестиционен проект, предпроектни проучвания, площообразуващи таблици при строителство на сгради. Изготвяме оценки на всички видове материални и нематериални активи за различни цели – кредитиране, покупко-продажба, счетоводни нужди, заверка на финансови отчети, сделки между свързани лица, определяне на наемни или арендни вноски, разработване на инвестиционни проекти и всички други случаи, когато искате да знаете стойността на вашият имот.

До момента имаме изготвени над 45 000 оценки в това число:

27650

Апартамента

9200

Парцела

6250

Къщи и вили

1200+

Предприятия, хотели и сгради

4600+

МПС-та и машини

17 града

с нашите представители

Къде са необходими оценителските доклади?

Банковите институции и лизинговите компании са най-големите възложители за изготвяне на оценителски доклади. Дружеството е дългогодишен партньор и работи в тясно сътрудничество с Пощенска банка АД, Обединена българска банка АД, Райфайзен банк България ЕАД, Първа инвестиционна банка, Банка Алианц България и др. Работи в тясно сътрудничество с няколко лизингови компании. Изготвя оценки за НАП, Агенция по вписванията, СГС и др.

Оценителска мрежа

Фирмата работи на територията на страната с утвърдена оценителска мрежа в следните градове и области –София, Варна, Перник, Благоевград, Гоце Делчев, Хасково, Кърджали, Плевен, Бургас, Ямбол и Сливен, Добрич, Стара Загора, Казанлък, Русе.

karta_oblasti_lasto[2101]

ДРУГИТЕ ЗА НАС

Вижте какво казват клиентите за нас

EFG Property Services Sofia AD

Erf-LastoEngineering-Certified independent valuators-Kompania-izgotviashta-Ekspertni-Ocenki

EFG Property Scrvices Sofia, АД, гр. София работи повече от две години с „Ласто инженеринг“ ЕООД, гр. София. През периода на съвместното ни сътрудничество „Ласто инженеринг“ ЕООД, гр. София е показало висок професионализъм при изготвянето на възлаганите оценки свързани с ипотечното кредитиране. Оценките се изготвят качествено и се представят в срок.

Върховен административен съд

Върховният административен съд изразява удовлетвореността си от съвместната работа с фирма „Ласто Инженеринг“ ЕООД, като фирма разполагаща с технически възможности и надежден оценителски екип за изготвяне на експертни пазарни оценки.

Министерство на правосъдието

Министерството на правосъдието издава настоящата референция на „Ласто Инженеринг“ ЕООД, тъй като дружеството предложи професионална оферта, комплектована с необходимата документация и бе избрана за изпълнител.

Министерство на здравеопазването

При съвместната дейност между двете страни, Министерството на здравеопазването, в качеството на възложител на обществени поръчки е получавало в срок и коректно изпълнени пазарни оценки за недвижими имоти.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

При съвместната дейност между двете страни, МРРБ, в качеството си на възложител е получавало в срок и коректно изпълнени пазарни оценки, във връзка с преоценка на ДМА и ДМНА в МРРРБ.

Министерство на вътрешните работи

Дирекция „Специална куриерска служба“- МВР, изразява удовлетвореността си от съвместната работа с фирма „Ласто Инженеринг“ ЕООД, като фирма разполагаща с технически и кадрови потенциал за изготвяне на експертни пазарни оценки. Фирмата изпълни коректно поетите договорни задължения, качествено и в срок.

ПИШЕТЕ НИ

Стани част от нашия екип