София 1142, ул. Граф Игнатиев 53А +359 898 660201 office[a]lasto-bg.com

Бизнес оценка на цели предприятия

Оценката на всеки обект на собственост представлява целенасочен процес, подчинен на определени правила и закони. Оценката на търговско предприятие представлява процес по определянето сумарната стойност на бизнеса, която зависи от стойността на материалните и нематериални активи и пасиви, ефективността от функционирането на предприятието, наличието на конкурентни предимства, ценността на човешките ресурси и много други показатели.

Оценката обхваща:

– Имуществото на предприятията като съвкупност от материални и нематериални активи.
– Задълженията на предприятието, свързани с възпроизводството му.
– Способността на предприятието, функционирайки, да генерира доход с отчитане на фактора време и равнището на риска.
– Икономическите отношения, възникващи по повод реализиране на правата на собственост върху предприятието и разпределението на генерирания от него доход в условията на конкретен пазар.
– Имиджът на предприятието, определен от пазарното му положение, конкурентоспособност, клиенти, неосезаеми активи.

Оценката на търговски предприятия и вземания или оценките на бизнес интереси обхващат целия процес по определяне на икономическата стойност на цял бизнес или фирмена единица.

Оценката на търговско предприятие обичайно се използва за определяне на пазарната стойност на бизнеса за широк обхват от нужди като необходимост от определяне на продажна стойност, установяването на собственост на партньори, данъчното облагане, реализиране на сливания или продобивания и други цели.

Оценката на бизнеса може да включва анализ на управлението на компанията, на нейната капиталова структура, бъдещите перспективи за печалби и пазарната стойност на нейните активи. Инструментите, използвани за оценяване, могат да варират между оценители, предприятия и индустрии. Общите подходи към оценката на бизнеса включват преглед на финансовите отчети, дисконтиране на модели на парични потоци и сравнения на дружества.

Свържете се с нас!

Имате нужда от нашите услуги?