София 1142, ул. Граф Игнатиев 53А +359 898 660201 office[a]lasto-bg.com

Съгласно международните стандарти за оценяване към оценката на нематериални активи спадат четири основни класа дентифицируеми нематериални активи, за да подпомогне спазването на изискването за ясно дефиниране на оценявания актив и на характера на оценяваното право или участие. Тези класове са:

 • – свързани с маркетинг,
 • – свързани с клиенти или доставчици,
 • – свързани с технологии, и
 • – свързани с художествено творчество.

1. Свързаните с маркетинг нематериални активи се използват основно за пазарна реализация или популяризация на продукти или услуги. Примерите за такива активи включват, но не са ограничени до:

 • – търговски марки, търговски наименования, уникални търговски дизайни, имена на колективни марки и марки за сертифициране,
 • – търговско представяне (уникален цвят, форма или дизайн на опаковката),
 • – наименования на интернет домейни, или
 • – споразумения за недопускане на конкуренция.

Думата „марка“ често се използва за описване на свързаните с маркетинг активи. Това е родово описание, което обикновено се отнася за група допълващи се активи, които могат да бъдат идентифицирани отделно и следователно разграничени от търговската репутация. Правата върху свързаните с маркетинг активи като търговските марки, търговските наименования или търговското
представяне често са защитени чрез регистрация по силата на закон.

2. Свързаните с клиенти или доставчици нематериални активи възникват от взаимоотношения с клиенти или доставчици или от познаване на клиенти или доставчици. Примерите за такива активи включват, но не са ограничени до:

 • – договори за реклама, строителство, управление, услуги или доставки,
 • – споразумения за лицензиране или предоставяне на авторски права,
 • – договори за обслужване,
 • – книги с поръчки,
 • – трудови договори,
 • – права на ползване, като сондиране, ползване на вода, въздух, дърводобив и летищни слотове за кацане,
 • – договори за франчайз,
 • – установени взаимоотношения с клиенти, или
 • – списъци на клиенти.

Както може да се види от този списък, правата върху активи, възникващи в резултат на взаимоотношения с клиенти или доставчици, често възникват в резултат на договори, въпреки че значителна стойност може да се припише на недоговорните активи като установените взаимоотношения с клиенти или списъците на клиентите.

3. Свързаните с технологии нематериални активи възникват от договорни или извъндоговорни права за използване на конкретна технология или формула като:

 • – патенти и патентовани технологии,
 • – обособен дизайн на машина или инструмент, използван за определен процес,
 • – формула или рецептура, използвана в изработката на продукт,
 • – компютърен софтуер, или
 • – дизайн или определен тип на продукта.

Правата върху свързаните с технологии нематериални активи често са защитени от закон, но могат също така да бъдат редоставени по договор или да бъдат имплицитно защитени с ноу-хау (търговски тайни).

4. Свързаните с художествено творчество нематериални активи възникват от права върху ползи, например авторско право, от удожествени произведения като:

 • – пиеси и други сценични творби,
 • – книги, вестници и други литературни творби,
 • – филми, телевизионни и други визуални медии,
 • – музикални творби, включително текстове на песни (публикувани или изпълнени), или
 • – снимки, илюстрации, чертежи и картини.

Често правата върху свързаните с художествено творчество нематериални активи са обект на законова защита (закони в областта на авторските права), но могат също така да бъдат преотстъпени по договор.

Свържете се с нас!

Имате нужда от нашите услуги?